صفحات اختصاصی امور

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت، نوسازی و تعمیر اساسی کارخانه قند شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با حضور کارشناسان و کادر فنی بومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان و تیم فنی شرکت شیرین عسل در یک فضای صمیمی آغاز گردید.

براساس برنامه ریزی های بعمل آمده با هم افزایی این نیروها تلاش می گردد بازسازی کارخانه قند مغان در اسرع وقت انجام گشته و با خرید به موقع چغندرقند کشاورزان منطقه و دیگر مناطق کشور زمینه برای تولید شکر بیشتر فراهم شود تا در سال رونق تولید با افزایش تولید شکر به همت کارگران زحمتکش در خودکفایی این محصول استراتژیک، شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان گام اساسی برداشته باشد.

 

 

 

روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

مناسبت روز