صفحات اختصاصی امور

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت، استفاده از "فیدر میکسر" برای تهیه در اغلب دامداری های صنعتی ایران به امری ضروری بدل گشته است.

 

 

روابط عمومی شرکت کشت و صنعت  و دامپروری مغان

مناسبت روز