صفحات اختصاصی امور

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت، دکتر خیراندیش پدرطب سنتی ایران در جمع مدیران و پرسنل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان حضور پیدا کردند. دکتر در زمینه آشنایی جامعه بشری با داروهای گیاهی و مواد غذایی سالم مباحثی مفیدی رو مطرح کردند. 

 

 

روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

مناسبت روز