✅1-موضوع مناقصه : شركت سهامي كشت و صنعت و دامپروري مغان (سهامی عام )در نظر دارد : تعداد 6000 عدد بشکه فلزی 220 کیلویی مورد نیازكارخانه رب مورد نیاز خود را بر اساس شرایط و مشخصات اسناد مناقصه خریداری نماید.


✅2-مبلغ تضمين فرآیند ارجاع کار : 810.000.000 ریال
✅3-نوع تضمین : فیش بانکی و یا ضمانتنامه بانکی (حداقل با اعتبار سه ماه )
✅4- شرکت کنندگان می توانند نسبت به تامین اسناد از طریق نشانی های ذیل اقدام نمایند .
✅4-1استان اردبیل، شهرستان پارس آباد مغان –اداره مركزي ؛ دبیرخانه کمیسیون معاملات 04531852082 و همراه آقای امینی 09143538386

✅4-2سامانه ستاد تدارکات الکترونیکی به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir
✅4-3 سایت شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان: www.moghanind.com


✅- تاریخ و مهلت خرید اسناد مناقصه: از تاریخ 1400/01/21 لغایت 1400/01/24
✅- تاریخ ومهلت تحویل اسناد مناقصه: از تاریخ 1400/02/06 لغایت 1400/01/25
✅- تاریخ و زمان بازگشایی پیشنهادات : رأس ساعت 12 ظهر روز سه شنبه مورخ 1400/02/07 مهمانسرای كاج(بالا) شهرک شهید آیت اله غفاری

 


✍روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان
@keshtsanatmoghan