اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای -  برون سپاري تصدي مشاغل قابل واگذاري امورات  (دامپروری ، کارخانه قند و لبنیات ) به بخش خصوصي  ... برای دانلود لطفا کلیک کنید.

 

 

... اسناد مناقصه عمومی يك مرحله اي - برون سپاري تصدي مشاغل قابل واگذاري امورات  (دامپروری ، کارخانه قند و لبنیات ) به بخش خصوصي  ... 

 

 

✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان