اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای -  عملیات بارگیری و حمل ماسه بادی از معدن ماسه شرکت به ایستگاه های مجتمع دامپروری ... برای دانلود لطفا کلیک کنید.

 

 

... اسناد مناقصه عمومی يك مرحله اي - عملیات بارگیری و حمل ماسه بادی از معدن ماسه شرکت به ایستگاه های مجتمع دامپروری... 

 

 

✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان