1-موضوع مناقصه : شركت سهامي كشت و صنعت و دامپروري مغان (سهامی عام )در نظر دارد : 

 9 قلم سموم  مورد نیاز مجتمع زراعت خود را با نام های تجاری توپسین ام، آلتوکمبی ، تیلت ، دیازینون، بتانال پروگرس ، سافاری ، اسنیت ، گاچو و اتللو  بشرح و  بر اساس شرایط و مشخصات اسناد مناقصه خریداری نماید.

2-مبلغ تضمين فرآیند ارجاع کار :  بشرح فرم تعهد پیشنهاد قیمت

3-نوع تضمین : فیش بانکی  و یا ضمانتنامه بانکی (حداقل با اعتبار سه ماه )

4- شرکت کنندگان می توانند نسبت به تامین و خرید اسناد از طریق نشانی های ذیل اقدام نمایند  .

  1-4- استان اردبیل   ، شهرستان پارس آباد مغان –اداره مركزي ؛ دبیرخانه کمیسیون معاملات  04531852082 و همراه آقای امینی 09143538386

 

2-4- سایت شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان:                                                        

www.moghanind.com

 

 

- تاریخ   و مهلت خرید اسناد مناقصه :    از تاریخ        12/12/99   لغایت    99 /14/12     

- تاریخ  ومهلت تحویل  اسناد مناقصه :   از تاریخ       15/12/99    لغایت    26/12/99           

- تاریخ و زمان بازگشایی پیشنهادات : رأس ساعت   15 عصر  چهارشنبه  مورخ  27/12/99   مهمانسرای سرو (پایین)  شهرک شهید آیت اله غفاری

5- هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

6-  مدت اعتبار پیشنهاد قیمت از تاریخ بازگشایی برابر سی روز  می باشد.

 

 

 

 

   ( روابط عمومی  شركت كشت وصنعت ودامپروري مغان( سهامی عام) )