اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای - عملیات بارگیری و حمل ماسه بادی ... برای دانلود لطفا کلیک کنید.

 

 

... اسناد مناقصه عمومی يك مرحله اي - عملیات بارگیری و حمل ماسه بادی... 

 

 

✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان
@keshtsanatmoghan