موضوع مناقصه: شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان ( سهامی عام ) در نظر دارد: عملیات بارگیری و حمل ماسه بادی از معدن ماسه شرکت به ایستگاه مجتمع دامپروری خود را در سال 1400 بر اساس شرایط و مشخصات مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

 

 

 

 


✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان