1-موضوع مناقصه : شركت سهامي كشت و صنعت و دامپروري مغان (سهامی عام )در نظر دارد :     

عملیات های مورد نیاز مجتمع دامپروری خود را در سال 1400 بشرح ذیل و بر اساس شرایط و مشخصات اسناد مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

1-1-عملبات کودروبی و کودبرداری سایت های دو هزار ، سه هزار و ایستگاه نر اصیل  و سمینتال

2-1-بارگیری ، حمل و تخلیه سیلاژ ذرت

3-1-بکارگیری 18 دستگاه تراکتور جهت انجام کارهای حمل و توزیع خوراک ، حمل تانکرهای شیر و سایر کارهای ایستگاهها

 

2-مبلغ تضمين فرآیند ارجاع کار :  بشرح فرم تعهد پیشنهاد قیمت

3-نوع تضمین : فیش بانکی  و یا ضمانتنامه بانکی (حداقل با اعتبار سه ماه )

4- شرکت کنندگان می توانند نسبت به تامین و خرید اسناد از طریق نشانی های ذیل اقدام نمایند  .

  1-4- استان اردبیل   ، شهرستان پارس آباد مغان –اداره مركزي ؛ دبیرخانه کمیسیون معاملات  04531852082 و همراه آقای امینی 09143538386

 

2-4- سایت شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان:                                                        

www.moghanind.com

 

 

- تاریخ   و مهلت خرید اسناد مناقصه :         از تاریخ           28/11/99       لغایت         30/11/99     

- تاریخ  ومهلت تحویل  اسناد مناقصه :        از تاریخ           01/12/99       لغایت        12/12/99           

- تاریخ و زمان بازگشایی پیشنهادات :    رأس ساعت   16 عصر  روز   چهارشنبه   مورخ 13/12/99   مهمانسرای سرو (پایین)  شهرک شهید آیت اله غفاری

5- هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

6مدت اعتبار پیشنهاد قیمت از تاریخ بازگشایی برابر سی روز  می باشد.

 

 

 

   (  روابط عمومی  شركت كشت وصنعت ودامپروري مغان( سهامی عام  )