1-موضوع مناقصه: شركت سهامي كشت و صنعت و دامپروري مغان (سهامی عام )در نظر دارد:6 قلم کود     

مورد نیاز مجتمع باغات خود را با نام های (سولفات آمونیم ،سکوسترون آهن  ، کود روی کلاته ،  NPK12.12.36،کود میکروکامل بصورت EDTA و کود ماکرو با ترکیب( s,o46%-k2o51%) بشرح و  بر اساس شرایط و مشخصات اسناد مناقصه خریداری نماید.

2-مبلغ تضمين فرآیند ارجاع کار :  بشرح فرم تعهد پیشنهاد قیمت

3-نوع تضمین : فیش بانکی  و یا ضمانتنامه بانکی (حداقل با اعتبار سه ماه )

4- شرکت کنندگان می توانند نسبت به تامین و خرید اسناد از طریق نشانی های ذیل اقدام نمایند  .

  1-4- استان اردبیل   ، شهرستان پارس آباد مغان –اداره مركزي ؛ دبیرخانه کمیسیون معاملات  04531852082 و همراه آقای امینی 09143538386

 

2-4- سایت شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان:                                                        

www.moghanind.com

  

- تاریخ   و مهلت خرید اسناد مناقصه :    از تاریخ        26/11/99       لغایت        27/11/99     

- تاریخ  ومهلت تحویل  اسناد مناقصه :   از تاریخ        28/11/99       لغایت        11/12/99           

- تاریخ و زمان بازگشایی پیشنهادات :   رأس ساعت 16 عصر  روز سه شنبه  مورخ     12/12/99   مهمانسرای سرو (پایین)  شهرک شهید آیت اله غفاری

 

5- هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

6مدت اعتبار پیشنهاد قیمت از تاریخ بازگشایی برابر سی روز  می باشد.

 

   ( روابط عمومی شركت كشت وصنعت ودامپروري مغان( سهامی عام) )