1-موضوع مناقصه : شركت سهامي كشت و صنعت و دامپروري مغان (سهامی عام )در نظر دارد : هفت قلم انواع مکمل و نهاده های دامی   مورد نیاز مجتمع دامپروری خود را بشرح و بر اساس شرایط و مشخصات اسناد مناقصه خریداری نماید.

2-مبلغ تضمين فرآیند ارجاع کار :  بشرح جدول پیشنهاد قیمت در اسناد مناقصه

3-نوع تضمین : فیش بانکی  و یا ضمانتنامه بانکی (حداقل با اعتبار سه ماه )

4- شرکت کنندگان می توانند نسبت به تامین و خرید اسناد از طریق نشانی های ذیل اقدام نمایند  .

  1-4- استان اردبیل   ، شهرستان پارس آباد مغان –اداره مركزي ؛ دبیرخانه کمیسیون معاملات  04531852080 و 09143538386 آقای امینی                                           

6-4- سایت شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان:                                                                         

www.moghanind.com

 

  - تاریخ   و مهلت خرید اسناد مناقصه:                                                 از تاریخ                        12/11/99                               لغایت                         14/11/99     

- تاریخ  ومهلت تحویل  اسناد مناقصه:                                           از تاریخ                              15/11/99                                 لغایت                       26/11/99           

- تاریخ و زمان بازگشایی پیشنهادات :                          رأس ساعت  15 عصر  روز دوشنبه  مورخ  27/11/99   مهمانسرای سرو (پایین)  شهرک شهید آیت اله غفاری

7-  هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

 

 

                          (روابط عمومی شركت كشت وصنعت ودامپروري مغان( سهامی عام) )