1-موضوع مزایده : شرکت کشت و صنعت ودامپروری مغان (سهامي عام )در نظردارد: فندق خشک بدون غلاف و بادام خشک بدون پوست سبز تولیدی خود را بشرح جدول ذیل منتشره در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.irبراساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد مزایده به اشخاص حقوقی و حقیقی متقاضی خرید به صورت نقدی بفروش برساند :
✅ردیف1
نام محصول : فندق خشک بدون غلاف مقدار بر حسب تن (80 تن)
مبلغ پایه بریال بدون احتساب ارزش افزوده هر کیلو 1.100.000
مبلغ تضمینی بریال 4.400.000.000 ریال

✅ردیف2
نام محصول بادام خشک بدون پوست سبز
مقدار برحسب تن( 40 تن)
مبلغ پایه بریال بدون احتساب ارزش افزوده هرکیلو 800.000
مبلغ تضمینی بریال1.600.000.000 ریال

✅2-نوع تضمین : فیش بانکی و یا ضمانتنامه بانکی (حداقل با اعتبار سه ماه )

✅3- شرکت کنندگان می توانند نسبت به نحوه تامین اسناد و شرایط از طریق نشانی ذیل اطلاع کسب نمایند.

✅3-1 استان اردبیل، شهرستان پارس آباد مغان –اداره مركزي ؛ دبیرخانه کمیسیون معاملات 04531852082 و همراه آقای امینی 09143538386

✅- تاریخ و مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ 1400/6/14 لغایت 1400/6/20

✅- تاریخ ومهلت بارگذاری اسناد مزایده: از تاریخ 1400/6/21 لغایت 1400/6/31

- تاریخ و زمان بازگشایی پیشنهادات : رأس ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1400/6/31 مهمانسرای كاج(بالا) شهرک شهید آیت اله غفاری

 

 

✍️روابط عمومی شرکت کشت و صنعت مغان