✅1-موضوع مزايده : شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان ( سهامی عام) در نظر دارد : محصول سیر خود در سال 1400 را به صورت سبز در سطح 36.3 هکتار براساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد مزایده به فروش برساند.


✅2 -نوع تضمین : فیش بانکی و یا ضمانتنامه بانکی (حداقل با اعتبار سه ماه )

✅3-مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : 850.000.000 ریال

✅4- شرکت کنندگان می توانند نسبت به تامین اسناد از طریق نشانی های ذیل اقدام نمایند .
✅4-1 استان اردبیل ، شهرستان پارس آباد مغان –اداره مركزي ؛ دبیرخانه کمیسیون معاملات 04531852082 و همراه آقای امینی 09143538386
✅2-4سامانه ستاد تدارکات الکترونیکی به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir
✅3-4 سایت شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان: www.moghanind.com


✅- تاریخ و مهلت خرید اسناد مناقصه: از تاریخ 1400/01/17 لغایت 1400/01/18
✅- تاریخ ومهلت تحویل اسناد مناقصه: از تاریخ 1400/01/19 لغایت 1400/01/29

✅- تاریخ و زمان بازگشایی پیشنهادات : رأس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/01/30 مهمانسرای كاج (بالا) شهرک شهید آیت اله غفاری

 

 

 

✍ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان