اسناد مزایده عمومی یک مرحله ای -  چین اول یونجه در بخش های زراعی یک و دو به مساحت 953.5 هکتار     ... برای دانلود لطفا کلیک کنید.

 

 

... اسناد مزایده عمومی يك مرحله اي - چین اول یونجه در بخش های زراعی یک و دو به مساحت 953.5 هکتار    ... 

 

 

✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان