((اطلاعیه مورخ 1400/01/09))

 

به اطلاع متقاضیان محترم شرکت در مزایده کشت پنبه بصورت استیجاری می رساند :  قطعه بلوک شماره 6-133 به مساحت 4/13 هکتار از بخش 10  از موضوع مزایده حذف و کل مساحت کشت پنبه از 440.1 هکتار به 426.7 هکتار تغییر  و ساعت زمان و مکان بازگشایی  پیشنهادات واصله به قوت خود باقیست .

 

 

 

 

 

                                                                        روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان