(( اطلاعیه مورخ   1400/01/05 ))

 به اطلاع متقاضیان محترم شرکت در مزایده فروش محصولات باغات میوه شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان می رساند :  مهلت دریافت پیشنهادات تا تاریخ 1400/01/14 تمدید و زمان بازگشایی پیشنهادات واصله روز یکشنبه مورخ 1400/01/15 خواهد بود .

 

 

 

                                                                        روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان