تجدید اسناد مزايده عمومی يك مرحله اي - زمین های مزروعی  به مساحت    426.7  هکتار جهت کشت پنبه ... برای دانلود لطفا کلیک کنید.

 

 

... اسناد مزايده عمومی يك مرحله اي - زمین های مزروعی  به مساحت    426.7  هکتار جهت کشت پنبه ... 

 

 

 

 ✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

@keshtsanatmoghan