1-موضوع مزایده: شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان (سهامی عام) در نظر دارد: مقداری از زمین های مزروعی خود را جهت کشت پنبه بصورت اجاره ای در سال زراعی 1400 از طريق مزايده عمومي و بر اساس شرایط و مشخصات اسناد مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

2- مبلغ تضمين فرآیند ارجاع کار: طبق شرایط اسناد مزایده در فرم تعهد پیشنهاد قیمت
3-نوع تضمین: فیش بانکی و یا ضمانتنامه بانکی (حداقل با اعتبار سه ماه)
4- شرکت کنندگان می توانند نسبت به تامین و خرید اسناد از طریق نشانی های ذیل اقدام نمایند.
1-4- استان اردبیل، شهرستان پارساباد مغان، اداره مركزي؛ دبیرخانه کمیسیون معاملات 04531852080 و 09143538386 آقای امینی

2-4- سایت شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان:
www.moghanind.com

- تاریخ و مهلت خرید اسناد مزایده: از تاریخ 99/12/28 لغایت 1400/01/06
- تاریخ و مهلت تحویل اسناد مزایده: از تاریخ 1400/01/07 لغایت 1400/01/21
- تاریخ و زمان بازگشایی پیشنهادات گوجه فرنگی: رأس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/01/22 مهمانسرای سرو (پایین) شهرک شهید آیت اله غفاری

5- هزینه درج آگهی بعهده برندگان مزایده می باشد.

 

 

 

✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان