1-موضوع مزایده :  شرکت کشت و صنعت ودامپروری مغان (سهامی  عام )در نظردارد:  انواع محصولات فرش مارکت ( کرفس ، گل کلم آریزونا، کلم پیچ قرمز و کلم پیج سبز) تولیدی باغات میوه خود را   از طريق مزايده  عمومي  و بر اساس شرایط و مشخصات اسناد مزایده به فروش برساند.

2- مبلغ تضمين فرآیند ارجاع کار  :    260.000.000  

3-نوع تضمین : فیش بانکی  و یا ضمانتنامه بانکی (حداقل با اعتبار سه ماه )

4- شرکت کنندگان می توانند نسبت به تامین و خرید اسناد از طریق نشانی های ذیل اقدام نمایند  .

  1-4- استان اردبیل   ، شهرستان پارس آباد مغان –اداره مركزي ؛ دبیرخانه کمیسیون معاملات  04531852082 و همراه آقای  امینی 09143538386

 

2-4- سایت شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان:                                                        

www.moghanind.com

 

 

- تاریخ   و مهلت خرید اسناد مزایده :    از تاریخ      99/12/24      لغایت     99/12/25     

- تاریخ  ومهلت تحویل  اسناد مزایده :   از تاریخ      99/12/26     لغایت     1400/01/07           

- تاریخ و زمان بازگشایی پیشنهادات :                          رأس ساعت   11 صبح  روز یکشنبه  مورخ     08/01/1400   مهمانسرای سرو (پایین)  شهرک شهید آیت اله غفاری

5- هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

6-  مدت اعتبار پیشنهاد قیمت از تاریخ بازگشایی برابر چهل روز  می باشد.

 

 

 

 

 

  ( روابط عمومی  شركت كشت وصنعت