1-موضوع مزایده :  شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان (سهامی  عام) در نظردارد:

  انواع محصولات فریش مارکت ( کرفس ، گل کلم آریزونا، کلم پیچ قرمز و کلم پیج سبز) تولیدی باغات میوه خود را   از طريق مزايده  عمومي  و بر اساس شرایط و مشخصات اسناد مزایده به فروش برساند.

2- مبلغ تضمين فرآیند ارجاع کار  :    260.000.000  

3-نوع تضمین : فیش بانکی  و یا ضمانتنامه بانکی (حداقل با اعتبار سه ماه )

4- شرکت کنندگان می توانند نسبت به تامین و خرید اسناد از طریق نشانی های ذیل اقدام نمایند  .

  1-4- استان اردبیل، شهرستان پارس آباد مغان ، اداره مركزي؛ دبیرخانه کمیسیون معاملات  04531852082 و همراه آقای  امینی 09143538386

 

2-4- سایت شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان:                                                        

www.moghanind.com

 

 

- تاریخ   و مهلت خرید اسناد مزایده :       از تاریخ              05/12/99             لغایت        06/12/99     

- تاریخ  ومهلت تحویل  اسناد مزایده :       از تاریخ            07/12/99              لغایت         18/12/99           

- تاریخ و زمان بازگشایی پیشنهادات :                          رأس ساعت   17 عصر  روز سه شنبه  مورخ     19/12/99   مهمانسرای سرو (پایین)  شهرک شهید آیت اله غفاری

5- هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

6مدت اعتبار پیشنهاد قیمت از تاریخ بازگشایی برابر چهل روز  می باشد.

 

 

   ( روابط عمومی  شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان(سهامی عام)