اسناد مزايده عمومی يك مرحله اي - زمین جهت کشت چغندر قند  ... برای دانلود لطفا کلیک کنید.

 

 

... اسناد مزايده عمومی يك مرحله اي - زمین جهت کشت چغندر قند  ... 

 

 

  

 ✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

@keshtsanatmoghan