1-موضوع مزایده :  شرکت کشت و صنعت ودامپروری مغان (سهامی  عام )در نظردارد:     

 زمین های مزروعی  خود را به مساحت  544.2 هکتار جهت کشت چغندر قند  بصورت مشارکتی در سال زراعی   1400-1399  از طريق مزايده  عمومي  و بر اساس شرایط و مشخصات اسناد مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

2- مبلغ تضمين فرآیند ارجاع کار  :    طبق شرایط اسناد مزایده در فرم تعهد پیشنهاد قیمت

3-نوع تضمین : فیش بانکی  و یا ضمانتنامه بانکی (حداقل با اعتبار سه ماه )

4- شرکت کنندگان می توانند نسبت به تامین و خرید اسناد از طریق نشانی های ذیل اقدام نمایند  .

  1-4- استان اردبیل   ، شهرستان پارس آباد مغان –اداره مركزي ؛ دبیرخانه کمیسیون معاملات  04531852080 و 09143538386 همراه آقای امینی

 

2-4- سایت شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان:                                                        

www.moghanind.com

 

 

- تاریخ   و مهلت خرید اسناد مزایده :            از تاریخ        03/12/99         لغایت     05 /12/99     

- تاریخ  ومهلت تحویل  اسناد مزایده :          از تاریخ        06/12/99          لغایت     17/12/99           

- تاریخ و زمان بازگشایی پیشنهادات    چغندر قند  :     رأس ساعت  15عصر  دوشنبه  مورخ  18/12/99   مهمانسرای سرو (پایین)  شهرک شهید آیت اله غفاری

5- هزینه درج آگهی بعهده برندگان مزایده می باشد.

 

 

 

   ( روابط عمومی  شركت كشت وصنعت ودامپروري مغان( سهامی عام) )