1-موضوع مزايده : شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان ( سهامی عام) در نظر دارد : 

 محصولات مجتمع باغات میوه   خود در سال 1400 را به صورت سردرختی در سه بند مجزا  بدون در نظر گرفتن تناژ  در سطح 1086.10 هکتار در انواع میوه ها و رقم ها براساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد مزایده به فروش برساند.

 تبصره 1: شرکت کننده حقیقی یا حقوقی می تواند به یک ، دو و یا  هر سه   واحد های مشخص شده باغی به صورت جداگانه پیشنهاد قیمت ارائه نماید.

تبصره 2 :ملاک برنده مزایده بالاترین قیمت پیشنهادی برای هر گروه از محصولات می باشد. لذا هر واحد برنده خواهد داشت.

2 -نوع تضمین : فیش بانکی  و یا ضمانتنامه بانکی (حداقل با اعتبار سه ماه )

3-مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  :      بشرح جدول فرم تعهد و پیشنهاد قیمت

4- شرکت کنندگان می توانند نسبت به تامین اسناد از طریق نشانی های ذیل اقدام نمایند  .

1-4- استان اردبیل   ، شهرستان پارس آباد مغان –اداره مركزي ؛ دبیرخانه کمیسیون معاملات  04531852082 و همراه آقای امینی 09143538386

 6-4- سایت شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان:                                                      

www.moghanind.com

 

- تاریخ   و مهلت خرید اسناد مناقصه:     از تاریخ        28/11/99       لغایت        30/11/99     

- تاریخ  ومهلت تحویل  اسناد مناقصه:   از تاریخ          1/12/99       لغایت         12/12/99           

- تاریخ و زمان بازگشایی پیشنهادات :    رأس ساعت  15روز  چهار شنبه  مورخ       13/12/99   مهمانسرای كاج(بالا)  شهرک شهید آیت اله غفاری

 

7-  هزینه درج آگهی بعهده برنده  یا برندگان مزايده می باشد. 

 

 

 

 

(روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان (سهامی عام))