موضوع مزایده : شرکت کشت و صنعت ودامپروری مغان (سهامی  عام )در نظردارد:   

انواع دام سنگین تولیدی  خود را بشرح  ذیل  از طريق مزايده  عمومي  و بر اساس شرایط و مشخصات اسناد مزایده به فروش برساند.

 

ردیف

نوع دام

تعداد (راس)

مبلغ پایه بریال

مبلغ تضمین بریال

1

گوساله نر با متوسط وزن حدوداً 500 کیلو

300

370.000

1.400.000.000

2

گوساله نر سمینتال و مونت با متوسط وزن حدوداً 550 کیلو

40

400.000

440.000.000

3

گاو حذفی غیر آبستن عادی ( متوسط وزن 650 کیلو)

130

280.000

750.000.000

4

تلیسه حذفی نازا (فری مارتین)  (متوسط وزن 550کیلو)

60

345.000

500.000.000

5

گاو حذفی غیر آبستن اضطراری  ( متوسط وزن 500 کیلو)

50

230.000

300.000.000

6

تلیسه های حذفی غیر آبستن  عدم رشد  (متوسط 350 کیلو)

10

280.000

50.000.000

 

2- مبلغ تضمين فرآیند ارجاع کار  :    بشرح جدول فوق  

3-نوع تضمین : فیش بانکی  و یا ضمانتنامه بانکی (حداقل با اعتبار سه ماه )

4- شرکت کنندگان می توانند نسبت به تامین و خرید اسناد از طریق نشانی های ذیل اقدام نمایند  .

  1-4- استان اردبیل   ، شهرستان پارس آباد مغان –اداره مركزي ؛ دبیرخانه کمیسیون معاملات  04531852082 و همراه آقای امینی 09143538386

 

2-4- سایت شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان:                                                        

www.moghanind.com

 

 - تاریخ   و مهلت خرید اسناد مزایده :       از تاریخ       26/11/99         لغایت     27/11/99     

- تاریخ  ومهلت تحویل  اسناد مزایده :       از تاریخ       28/11/99         لغایت     11/12/99           

- تاریخ و زمان بازگشایی پیشنهادات :      رأس ساعت   15 عصر  روز سه شنبه  مورخ     12/12/99   مهمانسرای سرو (پایین)  شهرک شهید آیت اله غفاری

5- هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

6مدت اعتبار پیشنهاد قیمت از تاریخ بازگشایی برابر چهل روز  می باشد.

 

   ( روابط عمومی  شركت كشت وصنعت ودامپروري مغان( سهامی عام) )