1-موضوع مزایده :  شرکت کشت و صنعت ودامپروری مغان (سهامی  عام )در نظردارد:

زمین های مزروعی  خود را به مساحت 4/1009 هکتار جهت کشت چغندر قند و  4/297 هکتارجهت کشت گوجه فرنگی  هر دو بصورت مشارکتی و 5/1099 هکتار جهت کشت پنبه بصورت اجاره ای در سال زراعی   1400-1399  از طريق مزايده  عمومي  و بر اساس شرایط و مشخصات اسناد مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

2- مبلغ تضمين فرآیند ارجاع کار  :    طبق شرایط اسناد مزایده در فرم تعهد پیشنهاد قیمت

3-نوع تضمین : فیش بانکی  و یا ضمانتنامه بانکی (حداقل با اعتبار سه ماه )

4- شرکت کنندگان می توانند نسبت به تامین و خرید اسناد از طریق نشانی های ذیل اقدام نمایند  .

  1-4- استان اردبیل   ، شهرستان پارس آباد مغان –اداره مركزي ؛ دبیرخانه کمیسیون معاملات  04531852080 و 09143538386 آقای امینی

 

2-4- سایت شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان:                                                      

www.moghanind.com

 

 

- تاریخ   و مهلت خرید اسناد مزایده :                                             از تاریخ                         12/11/99                                      لغایت                               14 /11/99     

- تاریخ  ومهلت تحویل  اسناد مزایده :                                       از تاریخ                           15/11/99                                           لغایت                            26/11/99           

- تاریخ و زمان بازگشایی پیشنهادات  گوجه فرنگی :             رأس ساعت  15عصر  دوشنبه  مورخ  27/11/99   مهمانسرای سرو (پایین)  شهرک شهید آیت اله غفاری

- تاریخ و زمان بازگشایی پیشنهادات    چغندر قند  :             رأس ساعت  15عصر  سه شنبه  مورخ  28/11/99   مهمانسرای سرو (پایین)  شهرک شهید آیت اله غفاری

- تاریخ و زمان بازگشایی پیشنهادات              پنبه   :             رأس ساعت  15عصر  چهار شنبه  مورخ  29/11/99   مهمانسرای سرو (پایین)  شهرک شهید آیت اله غفاری

 

 

5- هزینه درج آگهی بعهده برندگان مزایده می باشد.

 

   ( روابط عمومی  شركت كشت وصنعت ودامپروري مغان( سهامی عام) )